Zakład robót inżynieryjnych SOBOCIŃSCY

Z.R.I Sp. z o.o. powstała w 2016r. z połączenia dwóch firm działających od 2005r. w branży budowlanej i instalacyjnej. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowników posiadających duże doświadczenie oraz wszelkie wymagane uprawnienia do wykonywania prac.

Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien między innymi posiadać określone uprawnienia budowlane, mieć wiedzę na temat prawa budowlanego, ale to nie jedyne wymagania. Nadzoru inwestorskiego na budową nie może pełnić osoba będąca kierownikiem robót albo kierownikiem budowy.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przypomina umowę zlecenia; tak jak przy zleceniu stosuje się do niego przepisy art. 734-751 Kodeksu cywilnego. Przedmiotem tej umowy jest zobowiązanie inspektora nadzoru do wykonania na rzecz inwestora szczególnego rodzaju usługi, jaką jest przeprowadzenie czynności kontrolnych.

Warto dopilnować, by osoba, z którą zawieramy umowę, posiadała poniższe kwalifikacje. Zatrudnienie doświadczonego inspektora chroni inwestora przed problemami pojawiającymi się na budowie i dodatkowymi kosztami inwestycji.

Inwestor może zawrzeć umowę o nadzór inwestorski z osobą z uprawnieniami odpowiednimi do sprawowania tej funkcji bądź z firmą, która powierzy następnie wykonywanie nadzoru inwestorskiego odpowiedniej osobie na podstawie umowy o pracę (swojemu pracownikowi) lub na podstawie umowy zlecenia.

Kto może zostać inspektorem nadzoru inwestorskiego?

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego może pełnić osoba, która:

   - ma uprawnienia w ykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
   - ma w iedzę z zakresu prawa budowlanego i polskich norm budowlanych;
   - posiada wykształcenie techniczne i praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju oraz stopnia skomplikowania robót;
   - jest członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego (na przykład Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa);
   - ma ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Inspektorem nadzoru nie może zostać kierownik budowy ani kierownik robót. Chodzi o to, aby nie dopuścić do sytuacji, w której inspektor nadzoru inwestorskiego de facto kontrolowałby sam siebie.

Oddział Katowice